Sinh học

Trắc nghiệm sinh 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Chương mở đầu Giới thiệu chung về thế giới sống

Phần mở đầu chương trình môn sinh học 10 là phần mở đầu, đặt nền móng cho nội dung chương trình sinh học THPT. Học phần nội dung này học sinh cần nắm được khái quát chương trình môn sinh học, các cấp độ tổ chức của thế giới sống.

Đây là phần nội dung quan trọng, thường có trong các đề thi. Học chương này học sinh sẽ cần nắm được khái niệm về tế bào, các thành phần hóa học và cấu trúc sinh học của tế bào, quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào, sự truyền thông tin tế bào, chu kì tế bào và phân bào.

Chương 1. Thành phần hóa học của tế bào

Đây là phần nội dung quan trọng, thường có trong các đề thi. Học chương này học sinh sẽ cần nắm được các thành phần nguyên tố hóa học có trong tế bào, vai trò của nước đối với tế bào và sự sống, thành phần các phân tử sinh học có trong cơ thể sống

Chương 2. Cấu trúc tế bào

Học về cấu trúc của tế bào học sinh cần hiểu và phân biệt được các đặc điểm cấu trúc của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Chương 3. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Chương trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng gồm các nội dung chính mà học sinh cần nắm được hoạt động trao đổi chất, vận chuyển các chất qua màng sinh chất, sự chuyển hóa năng lượng, enzyme và vai trò của enzyme trong xúc tác các phản ứng sinh lí hóa sinh trong cơ thể, quá trình tổng hợp và phân giải các chất trong tế bào.

Chương 4. Phân bào

Đây là phần nội dung quan trọng, thường có trong các đề thi, liên hệ tới các cấp học cao hơn. Học chương này học sinh sẽ cần nắm khái niệm thông tin tế bào, các hoạt động của tế bào trong một chu kì tế bào, hoạt động phân bào nguyên phân và giảm phân gồm hoạt động và vai trò đối với sinh vật.

Chương 5. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Đây là phần nội dung quan trọng, có tính ứng dụng cao, thường có trong các đề thi. Học chương này học sinh sẽ cần nắm các nội dung dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất, quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng lên men trong thực tiễn sản xuất.

Chương 6. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Học chương sinh học vi sinh vật học sinh cần nắm được khái niệm vi sinh vật, một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật trong phòng thí nghiệm, trình bày được sự sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật, quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng, kể được một số thành tựu của công nghệ vi sinh vật và ứng dụng của vi sinh vật.

Chương 7. Virus và bệnh truyền nhiễm

Học chương virus học sinh cần nêu được khái quát về khái niệm, cấu tạo của virus, chu trình nhân lên của virus, phương thức lây truyền, cánh phòng chống và ứng dụng của virus.

Back to top button