Toán học

Giải Chuyên đề Toán 11 Bài 6: Phép vị tự – Kết nối tri thức

Luyện tập 2 trang 28 Chuyên đề Toán 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x – 1)2 + (y – 2)2 = 25.

a) Tìm tâm I và bán kính R của đường tròn (C).

b) Tìm tâm I’ và bán kính R’ của đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm A(3; 5), tỉ số 2.

c) Viết phương trình của (C’).

Lời giải:

a) Ta có (C): (x – 1)2 + (y – 2)2 = 25 hay (x – 1)2 + (y – 2)2 = 52.

Do đó, đường tròn (C) có tâm I(1; 2) và bán kính R = 5.

b) Đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm A(3; 5), tỉ số 2 nên tâm I’ của đường tròn (C’) là ảnh của tâm I của đường tròn (C) qua phép vị tự V(A, 2) và bán kính R’ của đường tròn (C’) bằng 2 lần bán kính R của đường tròn (C) hay R’ = 2 . 5 = 10.

Ta có: AI→=1−3; 2−5=−2; −3.

Vì I’ là ảnh của I qua phép vị tự V(A, 2) nên AI’→=2AI→

⇔xI’−xA=2.−2yI’−yA=2.−3⇔xI’−3=−4yI’−5=−6⇔xI’=−1yI’=−1.

Vậy I'(- 1; – 1) và R’ = 10.

c) Phương trình đường tròn (C’) là (x + 1)2 + (y + 1)2 = 102 hay (x + 1)2 + (y + 1)2 = 100.

Lời giải bài tập Chuyên đề Toán 11 Bài 6: Phép vị tự hay, chi tiết khác:

 • HĐ1 trang 26 Chuyên đề Toán 11: Trong hai bức tranh ở Hình 1.41, các hình chữ nhật ABCD, A’B’C’D’ có các cạnh tương ứng song song ….

 • Câu hỏi trang 27 Chuyên đề Toán 11: Phép vị tự V(O, k)­ biến điểm O thành điểm nào? Nếu phép vị tự V(O, k) biến điểm M thành điểm M’ ….

 • Luyện tập 1 trang 27 Chuyên đề Toán 11: Chứng minh rằng, phép vị tự V(O, 1) là phép đồng nhất, phép vị tự V(o, – 1) là phép đối xứng tâm O ….

 • Vận dụng 1 trang 27 Chuyên đề Toán 11: Quan sát hai bức tranh em bé ôm chú gà ở phần mở đầu bài học và chỉ ra phép vị tự biến bức tranh nhỏ ….

 • HĐ2 trang 27 Chuyên đề Toán 11: Cho phép vị tự tâm O, tỉ số k biến điểm M thành điểm M’¸điểm N thành điểm N’ ….

 • Vận dụng 2 trang 29 Chuyên đề Toán 11: Quan sát Hình 1.47 và cho biết hình nào trong hai hình nhỏ không phải là ảnh của hình lớn qua một phép vị tự ….

 • Bài 1.20 trang 29 Chuyên đề Toán 11: Cho hình thang ABCD có hai đáy AB và CD, CD = 2AB. Gọi O là giao của hai cạnh bên và I là giao của hai đường chéo ….

 • Bài 1.21 trang 29 Chuyên đề Toán 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(1; 2), B(3; 6). Viết phương trình đường tròn (C) ….

 • Bài 1.22 trang 29 Chuyên đề Toán 11: Ở Hình 1.48, A’, B’, C’, D’, E’ tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng IA, IB, IC, ID, IE ….

 • Bài 1.23 trang 29 Chuyên đề Toán 11: Quan sát ba hình được tô màu ở Hình 1.49, hình nhỏ nào là ảnh của hình lớn qua một phép vị tự? ….

Xem thêm lời giải bài tập Chuyên đề học tập Toán 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Chuyên đề Toán 11 Bài 7: Phép đồng dạng

 • Chuyên đề Toán 11 Bài tập cuối chuyên đề 1

 • Chuyên đề Toán 11 Bài 8: Một vài khái niệm cơ bản

 • Chuyên đề Toán 11 Bài 9: Đường đi Euler và đường đi Hamilton

 • Chuyên đề Toán 11 Bài 10: Bài toán tìm đường tối ưu trong một vài trường hợp đơn giản

Săn SALE shopee tháng 12:

 • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200k
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k
Back to top button