Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 6 lớp 7 A closer look 1 trang 62 trong Unit 6: A visit to a school Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 6.

Tiếng Anh 7 Unit 6 A closer look 1 (trang 62) – Tiếng Anh 7 Global Success

Vocabulary

1 (trang 62 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Match the words in columns A and B to form phrases. Then say them aloud ( Nối các từ ở cột A với cột B để tạo thành một cụm từ. Sau đó đọc to )

Lời giải:

1. entrance examination ( kì thi đầu vào)

2. school facilities ( cơ sở vật chật ở trường)

3.outdoor activities ( hoạt động ngoài trời)

4- midterm test ( kiểm tra giữa kì)

5- gifted students ( học sinh giỏi)

2 (trang 62 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences with the phrases 1 ( Hòan thành câu sau với các cụm từ ở phần 1)

1. Binh Minh Lower Secondary School is for______ in the city.

2. Our ______ usually covers the first three units.

3. Students in my school take part in many______ during the school year.

4. Our school has a lot of modern _____

5. In order to study at Quoc Hoc – Hue, you have to pass an__________

Lời giải:

1- gifted students

2- midterm test

3-outdoor activities

4- school facilities

5- entrance examination

Hướng dẫn dịch:

1. Trường THCS Bình Minh là dành cho học sinh giỏi ở thành phố

2. Bài kiểm tra giữa kì của chúng ta sẽ ôn tập 3 bài đầu tiên

3. Học sinh trong trường tớ tham gia rất nhiều các hoạt động ngoài trời trong năm học

4. Trường của tớ có rất nhiều cơ sở vật chất hiện đại

5. Để được học ở trường Quốc học Huế bạn phải vượt qua kì thi đầu vào

3 (trang 62 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Answer the questions about your school ( Làm việc theo cặp. Trả lời câu hỏi về trường của bạn)

Lời giải:

1. They are Nam, Hoa, Linh

2. It takes place in the second week of March

3. No, I don’t

4. Our school have computer room, library and playground

5. I likes to take part in volunteering activities

Pronunciation

/ tʃ/ and / dʒ/

4 (trang 62 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat the words. What letters can we use to make the / dʒ/ sound? (Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến âm /tʃ/ và /dʒ/.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

/ tʃ/

/ dʒ/

Cherry ( quả cherry)

Cheaper ( rẻ hơn)

Children (trẻ con)

Lunch ( bữa trưa)

Teacher ( giáo viên)

Jam ( mứt)

Gym ( phòng thể dục)

Juice ( nước hoa quả)

Large ( rộng lớn)

Project ( dự án)

Intelligent ( thông minh)

5 (trang 62 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat the chant. Pay attention to the sounds / tʃ/ and / dʒ/ ( Nghe và đọc. Chú ý vào những âm / tʃ/ và / dʒ/)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 6 lớp 7

 • Getting Started (trang 60, 61 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. Read the conversation again and answer the question by circling A,B, or C

 • A Closer Look 2 (trang 63, 64 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences, using suitable prepositions of time… 2. Work in pairs. Ask and answer the questions about your school

 • Communication (trang 64, 65 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation… 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your visit to a famous school

 • Skills 1 (trang 66 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the pictures and answer the questions… 2. Read the passage and answer the questions

 • Skills 2 (trang 67 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions… 2. Listen to an interview between a reporter and two students

 • Looking Back (trang 68 Tiếng Anh lớp 7): 1. Find the words and phrases from this unit that match these definitions… 2. Complete the sentences with the words and phrases in 1

 • Project (trang 69 Tiếng Anh lớp 7): 1. Search for a school you would like to study at

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 11:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Back to top button