Hỏi đáp

Quy định mới về cấp, đổi thẻ nhà báo từ ngày 15/02/2022

Quy định mới về cấp, đổi thẻ nhà báo từ ngày 15/02/2022 (Ảnh minh họa)

1. Được đề nghị cấp, đổi thẻ nhà báo online

Theo Điều 5 Thông tư 31/2021 quy định về cách thức gửi hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo và trả thẻ nhà báo như sau:

– Cơ quan đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Trong trường hợp không đủ điều kiện gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến các cơ quan:

+ Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đối với các đối tượng thuộc các cơ quan báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, hội nhà báo các cấp và giảng viên chuyên ngành về báo chí;

+ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đối với các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

– Bộ Thông tin và Truyền thông trả thẻ nhà báo trực tiếp tại các cơ quan nêu trên hoặc qua hệ thống bưu chính cho cơ quan đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo.

(Hiện hành chỉ quy định gửi hồ sơ đến các cơ quan: Cục Báo chí hoặc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo quy định).

Như vậy, từ ngày 15/02/202, cơ quan đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo được phép đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo online.

2. Hồ sơ, thủ tục cấp thẻ nhà báo

Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 31/2021 quy định cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi 01 bộ hồ sơ gồm có:

– Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo do người được đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai theo mẫu (Mẫu số 01);

Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo

– Bản sao điện tử (trường hợp gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông) hoặc bản sao (trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên đối với trường hợp là người dân tộc thiểu số quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật Báo chí (không áp dụng đối với trường hợp cấp đổi thẻ nhà báo theo kỳ hạn mới);

(So với hiện hành, bổ sung thành phần hồ sơ Bản sao điện tử đối với trường hợp gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông).

– Bản sao điện tử (trường hợp gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông) hoặc bản sao (trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động và văn bản khác có liên quan (tài liệu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thể hiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan báo chí, cơ quan công tác hoặc thể hiện việc thanh toán, chi trả tiền lương/tiền công/tiền thù lao/tiền nhuận bút theo tháng) để chứng minh thời gian công tác liên tục 02 năm trở lên tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ nhà báo hoặc tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương;

(So với hiện hành, bổ sung thành phần hồ sơ Bản sao điện tử đối với trường hợp gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, quy định chi tiết hơn các văn bản khác để chứng minh thời gian công tác liên tục 02 năm trở lên

– Danh sách tác phẩm báo chí đã đăng, phát đối với trường hợp quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 26 Luật Báo chí (Mẫu số 02);

– Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo (Mẫu số 03).

Lưu ý: Cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi hồ sơ trước ngày 01 tháng 11 và ngày 21 tháng 4 hàng năm, trước ngày 01 tháng 9 năm cuối cùng của thời hạn sử dụng thẻ nhà báo để xét cấp thẻ (hiện hành quy định trước 120 ngày tính đến thời điểm thẻ nhà báo hết thời hạn sử dụng được quy định trên thẻ)

3. Hồ sơ, thủ tục đổi thẻ nhà báo

Theo Điều 7 Thông tư 31/2021, cơ quan báo chí, cơ quan công tác mới của người đề nghị đổi thẻ nhà báo gửi 01 bộ hồ sơ gồm có:

– Văn bản đề nghị của cơ quan báo chí, cơ quan công tác mới của người đề nghị đổi thẻ nhà báo (Mẫu số 04);

– Bản sao điện tử (trường hợp gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông) hoặc bản sao (trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) Quyết định tiếp nhận công tác hoặc Hợp đồng lao động;

(So với hiện hành bổ sung thành phần hồ sơ bản sao điện tử)

– Văn bản của cơ quan trước khi chuyển công tác, trong đó nêu rõ thời điểm chấm dứt làm việc và xác nhận người đề nghị đổi thẻ nhà báo không thuộc một hoặc các trường hợp quy định tại điểm b, c, d và đ khoản 3 Điều 27 Luật Báo chí (Mẫu số 05);

– Danh sách tác phẩm báo chí đã đăng, phát đối với trường hợp quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 26 Luật Báo chí (Mẫu số 02).

(So với hiện hành, quy định mới đã bỏ thành phần hồ sơ là bản sao thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác).

Bảo Ngọc

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Back to top button