Tiếng anh

Tiếng Anh 8 Unit 2: Skills 2 Soạn Anh 8 Kết nối tri thức trang 25

Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2: Skills 2 giúp các em học sinh lớp 8 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trang 25 SGK Tiếng Anh 8 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 1 bài Unit 2: Life in the Countryside.

Soạn Unit 2 Life in the Countryside còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 8 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 8 – Global Success Tập 1. Vậy mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Work in pairs. Discuss the following question. (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi sau).

What do you like dislike about life in the countryside?

Gợi ý:

I like living in the countryside because it is a peaceful place and we can enjoy healthy natural conditions.

Hướng dẫn dịch:

Tôi thích sống ở nông thôn vì đó là một nơi yên bình và chúng tôi có thể tận hưởng điều kiện tự nhiên trong lành.

Bài 2

Listen to three people talking about life in the countryside. Choose the opinion (A – C) that each speaker (1 – 3) expresses. (Nghe 3 người nói về cuộc sống ở nông thôn. Chọn ý kiến ​​(A – C) mà mỗi người nói (1 – 3) thể hiện).

Bài nghe:

Opinions

A. I don’t like rural life because there are not many good schools and colleges. And entertainment and means of transport are very poor.

B. I like rural life because the people here are close to each other.

C. I want to live in the countryside because there are many things I can’t easily do in the city.

Hướng dẫn dịch:

Ý kiến

A. Tôi không thích cuộc sống nông thôn vì không có nhiều trường học và cao đẳng tốt. Còn giải trí và phương tiện đi lại rất nghèo nàn.

B. Tôi thích cuộc sống nông thôn vì những người ở đây gần gũi với nhau.

C. Tôi muốn sống ở nông thôn vì có nhiều thứ tôi không thể dễ dàng làm được ở thành phố.

Đáp án:

1. B2. A3. C

Nội dung bài nghe:

Speaker 1: I chose to live in a village because the relationships between people here are very good. There is a great sense of community here. The people welcome neighbours to their homes. They are always willing to help each other. They share almost everything with one another.

Speaker 2: There are many things I don’t like about life in the countryside. There aren’t many good schools or colleges. It’s boring here because there aren’t many places for entertainment like theatres, cinemas, etc. Transportation is another big problem. There are few means of public transport. And in general, there are many things that we should do to improve the life of villagers.

Speaker 3: I love to live in the countryside. It is spacious. We can do many, many things that are hard to do in the city. We can go swimming, play football, fly kites and do other interesting things. Life is also peaceful and simple here.

Hướng dẫn dịch:

Người nói 1: Tôi đã chọn sống ở một ngôi làng vì mối quan hệ của dân làng ở đây rất tốt. Tính cộng đồng ở đây cao. Mọi người chào đón những người hàng xóm đến nhà của họ. Họ cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ chia sẻ hầu hết tất cả mọi thứ với người khác.

Người nói 2: Có nhiều thứ tôi không thích về cuộc sống ở nông thôn. Không có nhiều trường học hoặc trường đại học. Ở đây rất chán vì không có nhiều nơi để giải trí như sân khấu, rạp chiếu phim, v.v. Giao thông cũng là một vấn đề lớn. Có quá ít phương tiện đi lại. Và nhìn chung thì, có rất nhiều thứ chúng ta nên làm để cải thiện cuộc sống ở nông thôn.

Người nói 3: Tôi yêu cuộc sống ở nông thôn. Nó rộng rãi. Chúng ta có nhiều, rất nhiều thứ mà khó có thể làm được ở thành phố. Chúng ta có thể đi bơi, đá bóng, thả diều và làm nhiều những thứ thú vị khác. Cuộc sống ở đây cũng yên bình và đơn giản.

Bài 3

Listen again and choose the correct answer A, B, or C. (Nghe lại và chọn câu trả lời đúng A, B, hoặc C).

Bài nghe:

1. According to speaker 1, there is a great sense of _______ in his village.

A. security

B. duty

C. community

2. Speaker 1 says that people in his village are very ______.

A. supportive

B. unsociable

C. well-trained

3. In speaker 2’s opinion, ______ is a big problem in the countryside.

A. the cost of living

B. safety

C. transportation

4. Speaker 2 says that they should __________ in the countryside.

A. improve the lives of people

B. prevent crime

C. protect nature

5. According to speaker 3, life in the countryside is peaceful and _______.

A. slow

B. simple

C. safe

Đáp án:

1. C

2. A

3. C

4. A

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. Theo người 1, tính cộng đồng trong làng của anh ấy cao.

2. Người 1 nói dân làng trong làng anh ấy rất nhiệt tình.

3. Giao thông cũng là một vấn đề lớn. Có quá ít phương tiện đi lại.

4. Người 2 nói rằng họ nên cải thiện đời sống người dân ở nông thôn.

5. Theo người 3, cuộc sống ở nông thôn yên bình và đơn giản.

Bài 4

Work in groups. Discuss and write what you like or dislike about like in the countryside. (Làm việc nhóm. Thảo luận và viết những gì bạn thích hoặc không thích về nông thôn).

Gợi ý:

Like

Dislike

– Low cost of living.

– Many cheap things.

– Not many entertainment places, such as theatres, cinemas, etc.

– Poor means of transport.

Hướng dẫn dịch:

Thích

Không thích

– Chi phí sinh hoạt thấp.

– Nhiều thứ rẻ.

– Không có nhiều nơi vui chơi giải trí như nhà hát, rạp chiếu phim, v.v.

– Phương tiện giao thông nghèo nàn.

Bài 5

Write a paragragh (80 – 100 words) about what you like or dislike about life in the countryside. (Viết một đoạn văn (80 – 100 từ) về những gì bạn thích hoặc không thích về cuộc sống ở nông thôn).

Gợi ý:

I like living in the countryside because of some reasons. Environmentally speaking, it is a peaceful place. The air is fresh. The space is quiet. We can enjoy healthy natural conditions without worrying much about environmental pollution. Moreover, rural life is also easier that in cities. People in cities are easy to get stressed because of pollution, job pressures, competitions, etc … On the contrary, those bad things are very rare in the countryside. To sum up, except income matters, the countryside is a better residence than cities. To sum up, except income matters, the countryside is a better residence than cities.

Hướng dẫn dịch:

Tôi thích sống ở nông thôn vì một số lý do. Nói về môi trường, đó là một nơi yên bình. Không khí trong lành. Không gian yên tĩnh. Chúng ta có thể tận hưởng điều kiện tự nhiên trong lành mà không phải lo lắng nhiều về ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, cuộc sống nông thôn cũng dễ dàng hơn ở các thành phố. Người thành phố dễ bị stress vì ô nhiễm, áp lực công việc, cạnh tranh,… Ngược lại, những điều tồi tệ đó rất ít xảy ra ở nông thôn. Tóm lại, ngoại trừ vấn đề thu nhập, nông thôn là nơi cư trú tốt hơn các thành phố. Tóm lại, ngoại trừ vấn đề thu nhập, nông thôn là nơi cư trú tốt hơn các thành phố.

Back to top button