Sinh học

Bài tập So sánh quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái

So sánh quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái

Bài tập Sinh học lớp 9: So sánh quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Tài liệu này giúp các em hiểu hơn về khoa học kĩ thuật, về đặc điểm cấu tạo cũng như mọi hoạt động sống của con người và các loại vật trong thiên nhiên. Nội dung dưới đây sẽ nêu rõ lên vấn đề đó các em cùng tham khảo nhé.

* Giống nhau:

  • Đều phát sinh từ các tế bào mầm sinh dục.
  • Đều lần lượt trải qua 2 quá trình: nguyên phân của các tế bào mầm và giảm phân tạo ra giao tử.
  • Đều xảy ra trong tuyến sinh dục của cơ quan sinh dục.

* Khác nhau

Đặc điểm so sánh

Quá trình phát sinh giao tử cái

Quá trình phát sinh giao tử đực

Giảm phân 1

– Noãn bào bậc 1 qua GP I cho thể cực thứ nhất có kích thước nhỏ và noãn bào bậc 2 có kích thước lớn

– Tinh bào bậc 1 qua GP I cho hai tinh bào bậc 2.

Giảm phân 2

– Noãn bào bậc 2 qua GP II cho 1 thể cực thứ 2 có kích thước bé và 1 tế bào trứng có kích thước lớn

– Mỗi tinh bào bậc 2 qua GP II cho hai tinh tử phát triển thành tinh trùng.

Kết quả

– Từ noãn bào bậc 1 qua GP cho 3 thể cực và 1 tế bào trứng , trong đó chỉ có trứng trực tiếp thụ tinh

– Từ mỗi tinh bào bậc 1 qua GP cho 4 tinh trùng, các tinh trùng này đều tham gia sự thụ tinh.

– Các tinh trùng đều chứa bộ NST đơn bội (n) nhưng lại khác nhau về nguồn gốc NST.

I. SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ

– Giao tử là tế bào sinh dục có chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) được hình thành từ quá trình giảm phân của tế bào sinh giao tử (2n) có khả năng thụ tinh tạo ra hợp tử.

– Sự hình thành giao tử ở thực vật và động vật khác nhau.

– Quá trình phát sinh giao tử cái (trứng) và giao tử đực (tinh trùng) ở động vật:

II. THỤ TINH

– Khái niệm: thụ tinh là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực và một giao tử cái để tạo thành hợp tử.

– Bản chất: là sự kết hợp của hai bộ phận nhân đơn bội (n) trong giao tử tạo ra bộ nhân lưỡng bội (2n) có nguồn gốc từ bố mẹ ở hợp tử.

III. Ý NGHĨA CỦA GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH

– Giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc và sự kết hợp trong thụ tinh đã tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp khác nhau → Tạo nguồn biến dị tổ hợp cho chọn giống và tiến hóa.

– Thụ tinh khôi phục lại bộ NST lưỡng bội của loài → Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng qua các thế hệ cơ thể.

…………………………………..

Ngoài Bài tập Sinh học lớp 9: So sánh quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái, các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Lý thuyết Sinh học 9, Chuyên đề Sinh học 9, Giải bài tập Sinh học 9 được cập nhật liên tục trên VnDoc. Chúc các bạn học tốt.

Back to top button