Tiếng anh

Cách phân biệt No, None, Not trong tiếng Anh chi tiết nhất

Trong tiếng Anh, các từ “no,” “none,” và “not” đều có nghĩa là “không,” tuy nhiên chúng có sự khác biệt trong cách sử dụng. Trong bài viết này, The IELTS Workshop sẽ phân biệt rõ ràng giữa ba từ này và cách sử dụng chúng đúng trong ngữ pháp tiếng Anh.

1. No

“No” có nghĩa là không là một trạng từ phủ định và thường được sử dụng để đáp án phủ định cho các câu hỏi có chủ đề mang tính phủ định.

Tom: “Do you like spicy food?“Jenny: “No, I don’t.”

( Bạn thích đồ ăn cay không?- Không, tôi không thích.)

Q: “Do you have any siblings?”A: “No, I don’t have any siblings.”

(Bạn có anh chị em ruột không?- Không, tôi không có anh chị em ruột.)

Nó cũng được sử dụng để chỉ sự không có cái gì đó hoặc người nào đó trong một vấn đề cụ thể với vai trò như một tính từ hoặc bổ nghĩa cho danh từ đi sau nó. No trong trường hợp này được dùng như một determiner (chỉ định từ/hạn định từ) để diễn tả số lượng như ‘all’, ‘every’, ‘many’, ‘some’, ‘any’, ‘each’, ‘either’, ‘one’, ‘another’ và dùng được với Singular – Plural Countable Noun (Danh từ đếm được số ít và số nhiều) và Uncountable Noun (Danh từ không đếm được) Ví dụ: No tree. No trees, No money

Ví dụ:

There are no cookies in the jar.

(Không có bánh quy trong hộp.)

I have no idea where my keys are.

(Tôi không biết chìa khóa của mình ở đâu.)

No có thể dùng thay cho not a hoặc not any khi chúng ta muốn nhấn mạnh một ý phủ định.

Ví dụ:

Would you believe it? There’s no food in the fridge!

(Cậu tin được không? Không có thức ăn nào trong tủ lạnh cả!)

Nhấn mạnh hơn: …There isn’t any food…

2. None

“None” có nghĩa là không và thông thường được dùng như một đại từ trong câu. Nó thường được sử dụng để đưa ra sự so sánh và phân biệt giữa hai hoặc nhiều điều hoặc được sử dụng để chỉ ra rằng không có bất kỳ lựa chọn nào khả dĩ hoặc đáp ứng yêu cầu.

Ví dụ:

None of my friends like horror movies.

(Không một người bạn của tôi thích xem phim kinh dị.)

She received none of the credit for her hard work.

(Cô ấy không được ghi nhận bất cứ điều gì vì sự nỗ lực của mình.)

None of the applicants met the requirements for the job.

(Không một ứng viên nào đáp ứng được yêu cầu của công việc.)

– NONE dùng được với Plural Countable Noun (Danh từ đếm được số nhiều) và Uncountable Noun (Danh từ không đếm được)

Ví dụ: None of the trees. None of the grass

– Động từ đi sau chia theo số ít hay số nhiều đều chấp nhận được, nhưng thông thường người ta hay chia theo số ít.

Ví dụ:

– None of the books is hers.- None of those cars is going to be repaired.

Chúng ta có thể dùng none một mình nếu câu đã rõ nghĩa.

Ví dụ:

How many of the books have you read recently? ~ None.

(Bạn đã đọc bao nhiêu quyển gần đây? ~ Không quyển nào.)

3. Not

“Not” có nghĩa là không và được sử dụng trong câu hoặc mệnh đề phủ định hoặc để chỉ ra sự khác biệt. Nó có thể được sử dụng để phủ định cả một câu hoặc chỉ một phần của câu.

Thường đi sau động từ “to be”

She is not happy with her new job.

(Cô ấy không hài lòng với công việc mới của mình.)

He did not go to the party last night.

(Anh ta không đi đến bữa tiệc tối qua.)

She’s not interested in going to the concert tonight.

(Cô ấy không quan tâm đến việc đi đến buổi hòa nhạc tối nay.)

Nó cũng thường được sử dụng trong cấu trúc phủ định “not…yet” để chỉ ra một việc gì đó chưa xảy ra trong quá khứ nhưng có thể xảy ra trong tương lai. Ví dụ:

I have not finished my homework yet.

(Tôi chưa hoàn thành bài tập về nhà.)

She has not yet received her diploma.

(Cô ấy chưa nhận được bằng cấp của mình.)

Để sử dụng các từ này đúng trong tiếng Anh, bạn cần phân biệt rõ ràng giữa chúng và sử dụng chúng đúng với ngữ cảnh.

Phân biệt No, None, Not trong tiếng Anh

Để sử dụng các từ này đúng trong tiếng Anh, bạn cần phân biệt rõ ràng giữa chúng và sử dụng chúng đúng với ngữ cảnh.

Bài tập vận dụng

Điền No/ None/Not và chỗ trống các câu sau

1. I have ……………………. time to talk to you now.

A. no B.not C.none

2. She has answered ………………………….. of the questions.

A.no B.none C.no one

3. ………………………… matter what you say, I won’t believe you.

A.No B.None C.No one

4. She is ……………………….. fool.

A.not B.no C.none

5. …………………………… of the students participated in the program.

A.None B.No C.Not

6. I ………………………… longer support the liberals.

A.not B.no C.none

7. I waited for hours, but ………………………… came.

A.no B.no one C.not one

8. …………………………… of them could solve the puzzle.

A.No B.No one C.None

9. ………………………… surprisingly, he failed the test.

A.No B.Not C.None

10. I can come tomorrow, but ………………………….. on Monday.

A.no B.not C.none

11. ………………………….. of the onlookers came forward to help him.

A.No B.None C.Not

12. …………………………. doctors went on strike.

A.No B.Not C.None

Đáp án:

1. I have no time to talk to you now.

2. She has answered none of the questions.

3. No matter what you say, I won’t believe you.

4. She is no fool.

5. None of the students participated in the program.

6. I no longer support the liberals.

7. I waited for hours, but no one came.

8. None of them could solve the puzzle.

9. Not surprisingly, he failed the test.

10. I can come tomorrow, but not on Monday.

11. None of the onlookers came forward to help him.

12. No doctors went on strike.

Tạm kết

Trên đây là những kiến thức chi tiết nhất về No, None, Not trong tiếng Anh. Hy vọng với những chia sẻ ở trên, bạn đã hiểu và có thể vận dụng trọng quá trình sử dụng tiếng Anh của mình.

Để nắm rõ hơn về các điểm ngữ pháp và từ vựng ứng dụng trong tiếng Anh, hãy tham khảo ngay khóa học Freshman nhé.

khóa học the ielts workshop
Back to top button