Hỏi đáp

Thông tư 41/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí. Ảnh: Internet.

Thẩm quyền cấp giấy phép

Theo đó, Thông tư có một số quy định mới về Thẩm quyền cấp giấy phép. Cụ thể, quy định về thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với từng loại hình báo chí, như sau: Giấy phép hoạt động báo in; Giấy phép hoạt động tạp chí in; Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí; Giấy phép hoạt động báo điện tử; Giấy phép hoạt động tạp chí điện tử; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử; Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử; Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử.

Đồng thời, Thông tư cũng quy định Cục trưởng Cục Báo chí cấp: Giấy phép xuất bản phụ trương; Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử/tạp chí điện tử; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử; Giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức của trung ương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Giấy phép xuất bản đặc san.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền cấp giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan cấp giấy phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Thời gian xem xét việc cấp giấy phép được tính kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Hướng dẫn cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí

Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí.

Theo đó, Thông tư quy định rõ về trường hợp cơ quan, tổ chức được đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí gồm:

(i) Đối tượng được thành lập cơ quan báo chí quy định tại Điều 14 Luật Báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí có nhu cầu thực hiện hai loại hình báo chí là: Báo in và báo điện tử; Tạp chí in và tạp chí điện tử.

(ii) Cơ quan báo chí đang thực hiện hai loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực có nhu cầu tiếp tục hoạt động báo chí.

(iii) Cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác: Báo in thực hiện thêm loại hình báo điện tử; Tạp chí in thực hiện thêm loại hình tạp chí điện tử; Báo điện tử thực hiện thêm loại hình báo in; Tạp chí điện tử thực hiện thêm loại hình tạp chí in.

Về hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí, theo Thông tư, cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí (Mẫu số 09); Đề án hoạt động (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) tổng hợp các nội dung của đề án theo quy định và các tài liệu kèm theo; Danh sách dự kiến nhân sự của cơ quan báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 03); Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04); Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in, tạp chí in, mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử, tạp chí điện tử… theo quy định có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử hoặc cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021./.

Back to top button