Hỏi đáp

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Giấy giới thiệu được nhiều đơn vị, cá nhân sử dụng nhằm giới thiệu người lao động, cán bộ, sinh viên và học sinh đến học tập, làm việc, công tác hoặc thực tập tại đơn vị, doanh nghiệp mới. Vậy giấy giới thiệu là gì? Và được sử dụng trong những trường hợp nào? Hãy cùng EBH tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Giấy giới thiệu là một loại văn bản quan trọng

Giấy giới thiệu là một loại văn bản quan trọng được sử dụng trong nhiều trường hợp

1. Giấy giới thiệu là gì?

Giấy giới thiệu là một văn bản do một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phát hành để giới thiệu các thông tin cơ bản về nhân viên, cán bộ, công nhân viên hoặc sinh viên đại diện cho đơn vị đi liên hệ công tác, làm việc hoặc thực tập tại một nơi khác.

Giấy giới thiệu có vai trò quan trọng trong việc xác nhận danh tính và quyền hạn của người được giới thiệu, giúp họ được tiếp nhận và hỗ trợ trong việc giải quyết các công việc cụ thể.

1.1. Mục đích viết giấy giới thiệu là gì?

Trong công việc, sử dụng giấy giới thiệu (thư giới thiệu) sẽ giúp ích rất nhiều cho cá nhân dễ dàng đi xin việc, chuyển công tác, nhận chức hoặc muốn tham gia các tổ chức, hội nhóm nào đó với yêu cầu điều kiện và tiêu chuẩn nhất định. Dưới đây là những mục đích viết giấy giới thiệu:

– Giới thiệu cá nhân làm việc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mới giúp người được dễ dàng được tiếp nhận ở chỗ làm việc mới.

– Giới thiệu cá nhân đến công tác tại cơ quan, tổ chức mới tránh nhầm lẫn mạo danh.

– Giúp đơn vị mới nắm rõ thông tin cơ bản của cá nhân, tổ chức được giới thiệu và sự phù hợp với công việc mới.

– Giấy giới thiệu là tài liệu pháp lý quan trọng trong một số trường hợp xảy ra vấn đề giữa các bên.

2. Mẫu giấy giới thiệu chuẩn năm 2023

Giấy giới thiệu cần được viết theo một mẫu chuẩn, có đầy đủ các thông tin như tên và địa chỉ của đơn vị giới thiệu, tên và chức vụ của người ký giấy, tên và chức danh của người được giới thiệu, nội dung và thời gian của công việc được giao, dấu và chữ ký của người ký giấy. Ngoài ra, giấy giới thiệu cũng cần có tem niêm phong hoặc dấu của đơn vị giới thiệu để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Bạn có thể tham khảo một số mẫu giấy giới thiệu dưới đây.

2.1 Mẫu giấy giới thiệu thực tập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :…/GGT- ĐHVTT- …..

….., ngày … tháng …. năm ….

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: …………………………………..

Nhằm giúp cho sinh viên trường ….. có kiến thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp khóa học. Nay Khoa …., Trường ….. giới thiệu:

Sinh viên: …………… MSSV: ….. Lớp: ….. Khóa: …..

Được giới thiệu đến: ………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………..

Về việc: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………..

Kính mong ……… giúp đỡ cho sinh viên …….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày

……/……../………

TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA

………………………………………

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

(Ký tên và đóng dấu)

Tải về file PDF mẫu giấy giới thiệu thực tập

2.2 Mẫu giấy giới thiệu của công ty

Mẫu giấy giới thiệu của công ty là văn bản quan trọng và cần thiết trong hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, có tác dụng giới thiệu về cơ quan, tổ chức khi cử nhân viên đi công tác, thực hiện nhiệm vụ, đàm phán công việc với các bên liên quan.

CÔNG TY …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/GT

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………….……

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu …………….

Ông Bà: …………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………..

Được cử đến để ………………………………………

Về việc …………………………………………………..

Mong ………. giúp đỡ ông, bà ………………………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày: ……………..

Ngày….. tháng….. năm 20…..

CÔNG TY ……………………………

(Ký tên và đóng đấu)

………………………….

Tải về file word giấy giới thiệu công ty

Giấy giới thiệu công ty cần có đầy đủ các thông tin như tên và địa chỉ của đơn vị giới thiệu, tên và chức vụ của người ký giấy, tên và chức danh của người được giới thiệu, nội dung và thời gian của công việc được giao, dấu và chữ ký của người ký giấy. Ngoài ra, giấy giới thiệu công ty cũng cần có tem niêm phong hoặc dấu của đơn vị giới thiệu để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

2.3. Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng là một văn bản quan trọng trong quá trình kết nạp đảng viên mới, được viết bởi Đảng viên chính thức được phân công giáo dục, giúp đỡ người phấn đấu vào Đảng.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM‎

GIẤY GIỚI THIỆU

người vào Đảng

Kính gửi: Chi bộ …………………………………………………………………….

Tôi là: …………………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm…………..

Vào Đảng ngày …… tháng …… năm…., chính thức ngày …… tháng …… năm……….

Chức vụ trong Đảng: ……………….…, chức vụ chính quyền ……………………………………….

Quê quán: ………………………………………………………………………………………………….

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: ……………………………………………………………………………….

Ngày …… tháng …… năm………. được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng …… phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

– Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý: …………………………………………………………………

– Những ưu, khuyết điểm chính: ……………………………………………………………….

(Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng)

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng ………… vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình./.

……, ngày …… tháng …… năm 20………

‎ ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU

‎ (ký, ghi rõ họ và tên)

……………………………..

Tải về mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng trên về máy (file PDF)

Giấy giới thiệu người vào Đảng phải nêu rõ các thông tin về lý lịch, ưu khuyết điểm, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng của người được giới thiệu, giấy giới thiệu người vào Đảng cần phải đối chiếu với các tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên và người giới thiệu chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu.

2.4 Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường

Giấy giới thiệu chuyển trường là văn bản quan trọng và cần thiết khi học sinh chuyển trường từ một cơ sở giáo dục sang một cơ sở giáo dục khác.

Giấy giới thiệu chuyển trường có tác dụng giới thiệu về lý lịch, học lực, hạnh kiểm, quá trình học tập của học sinh và xác nhận việc học sinh được chấp nhận chuyển trường. Bạn có thể tham khảo mẫu giới thiệu chuyển trường chuẩn năm 2023 sau đây:

PHÒNG GD&ĐT……

TRƯỜNG…………

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….. , ngày …..tháng…..năm ….

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hiệu trưởng trường …………………………………………………………………………………..

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu: em …………………………………………………………………….

Là học sinh lớp….., năm học……..của trường …………………………………………………………

Được chuyển đến: Để học………năm học………… ở trường …………………………………….

Đề nghị Quý nhà trường tạo điều kiện hết sức giúp đỡ em…………. hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Giấy này có giá trị đến hết ngày…..tháng …. năm…….

Nơi nhận: – Như trên; – Lưu: VT, Nvd.

K/T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

…………………………

Tải về file word mẫu giấy giới thiệu chuyển trường

Giấy giới thiệu chuyển trường cần có đầy đủ các thông tin như tên và địa chỉ của đơn vị giới thiệu, tên và chức vụ của người ký giấy, tên và lớp của học sinh được giới thiệu, nội dung và thời gian của việc chuyển trường, dấu và chữ ký của người ký giấy. Ngoài ra, giấy giới thiệu chuyển trường cũng cần có tem niêm phong hoặc dấu của đơn vị giới thiệu để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

Bên cạnh 4 trường hợp tiêu biểu kể trên, hiện nay trong nhiều trường hợp khác nhau bạn cũng có thể cần sử dụng giấy giới thiệu như khi đi xin việc, chuyển công tác, làm nhiệm vụ được công ty giao hoặc tham gia sinh hoạt Đảng….​

3. Cách viết giấy giới thiệu đúng chuẩn cập nhật 2023

Tùy thuộc vào mục đích của người giới thiệu và người được giới thiệu, giấy giới thiệu sẽ bao gồm các nội dung khác nhau. Tuy nhiên sẽ cần có các nội dung chính như sau:

1) Nội dung tên đơn vị/người giới thiệu.

Ví dụ: khi giới thiệu học sinh, sinh viên thực tập phải ghi rõ trường, ban ngành, khoa… giới thiệu. Nếu giới thiệu nhân viên làm nhiệm vụ phải ghi rõ cơ quan, đơn vị nào.

2) Nội dung thông tin của người được giới thiệu.

Đơn vị/người giới thiệu ghi rõ thông tin của người được giới thiệu gồm: tên, tuổi, chức danh. Nếu là đơn giới thiệu nhằm xin việc thì ghi rõ ưu điểm, những thành tựu cá nhân đã đạt được…

3) Nội dung thông tin đơn vị/cá nhân nhận giới thiệu

Ví dụ: Gửi đến cơ quan nào, phòng ban nào (nếu xác định được chính xác người tiếp nhận ghi rõ họ tên chức vụ người tiếp nhận giới thiệu).

4) Mục đích giới thiệu

Người giới thiệu ghi rõ mục đích giới thiệu để làm nhiệm vụ gì hoặc tạo điều kiện tiếp nhận vào làm việc tại đơn vị mới.

5) Thời gian giấy giới thiệu có hiệu lực

Đơn vị/người giới thiệu ghi rõ thời gian giấy giới thiệu có hiệu lực.

6) Người giới thiệu ký tên đóng dấu

Để đảm bảo giấy giới thiệu là đúng bên giới thiệu cần ký tên xác nhận và đóng dấu (nếu có).

Trên đây là những chia sẻ từ Phần mềm bảo hiểm xã hội EBH về chủ đề giấy giới thiệu kèm mẫu tải về. EBH hy vọng đã có thể mang lại cho bạn những thông tin hữu ích.

Thu Hương – EBH

Back to top button