Sinh học

Giải VBT Sinh 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng hướng dẫn trả lời cho các câu hỏi trong vở bài tập Sinh học 9 bài 3 trang 12, 13. Lời giải vở bài tập Sinh học 9 này được trình bày chi tiết, dễ hiểu giúp các em ôn tập và củng cố thêm kiến thức được học về Lai một cặp tính trạng. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

I. Bài tập nhận thức kiến thức mới

Bài tập 1 trang 12 VBT Sinh học 9:

Quan sát hình 4 SGK và điền nội dung phù hợp vào ô trống ở bảng 4

Trả lời:

Bảng 4. Phân tích kêt quả thí nghiệm của Menđen

Kiểu hình F2

Số hạt

Tỉ lệ kiểu hình F2

Tỉ lệ từng cặp tính trạng ở F2

Vàng, trơn

315

9/16

vàng/xanh = 3/1

trơn/nhăn = 3/1

Vàng, nhăn

101

3/16

Xanh, trơn

108

3/16

Xanh, nhăn

32

1/16

Bài tập 2 trang 12 VBT Sinh học 9:

Hãy điền cụm từ hợp lí vào chỗ trống trong câu sau đây:

Khi lai hai bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau, thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng ……………… của các tính trạng hợp thành nó.

Trả lời:

Khi lai hai bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau, thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

II. Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

Bài tập 1 trang 12 VBT Sinh học 9:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Bằng thí nghiệm lai hai cặp tính trạng theo phương pháp ……………………….. Menđen đã phát hiện ra ……………………….. của các cặp tính trạng.

Trả lời:

Bằng thí nghiệm lai hai cặp tính trạng theo phương pháp phân tích các thế hệ lai Menđen đã phát hiện ra sự di truyền độc lập của các cặp tính trạng.

Bài tập 2 trang 13 VBT Sinh học 9:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Lai hai bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau cho F2 có tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng ……………… của các tính trạng tổ hợp thành nó.

Chính sự phân li độc lập của các tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là …………

Trả lời:

Lai hai bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau cho F2 có tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng tổ hợp thành nó.

Chính sự phân li độc lập của các tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp.

III. Bài tập củng cố và hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 trang 13 VBT Sinh học 9:

Căn cứ vào đâu mà Menđen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

Trả lời:

Menđen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau căn cứ vào tỉ lệ của mỗi loại kiểu hình ở F2 bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

Bài tập 2 trang 13 VBT Sinh học 9:

Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

Trả lời:

Biến dị tổ hợp là các kiểu hình khác P. Nó được xuất hiện ở các loài sinh vật có hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

Bài tập 3 trang 13 VBT Sinh học 9:

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là F2 nhất thiết phải có: (chọn phương án trả lời đúng)

A, Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội: 1 lặn

B, Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó

C, 4 kiểu hình khác nhau

D, Các biến dị tổ hợp

Trả lời:

Chọn đáp án B. Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

Giải thích:

A, Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội: 1 lặn ⇒ sai vì 3 trội: 1 lặn là tỉ lệ phân li của cặp tính trạng trội hoàn toàn, tỉ lệ trội lặn sẽ thay đổi ở cặp tính trạng trội không hoàn toàn.

C, 4 kiểu hình khác nhau ⇒ sai vì 4 KH khác nhau chỉ đúng khi xét phép lai có hai cặp tính trạng tương phản, nếu phép lai nhiều hơn 2 cặp tính trạng tương phản thì số KH sẽ khác.

D, Các biến dị tổ hợp ⇒ sai vì các biến dị tổ hợp chỉ xuất hiện ở kiểu sinh sản hữu tính (giao phối), các cá thể tự thụ phấn hoặc giao phối gần vẫn có sự phân li độc lập các tính trạng.

…………………………

Mời các bạn xem toàn bộ lời giải sách bài tập Sinh học 9 tại chuyên mục Giải VBT Sinh học 9. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm Sinh học lớp 9, Giải bài tập Sinh học 9, Trắc nghiệm Sinh học 9 và rất nhiều các tài liệu khác có tại Tài liệu học tập lớp 9.

Bài tiếp theo: Giải VBT Sinh học lớp 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Back to top button