Toán học

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 33 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §2. So sánh các phân số. Hỗn số dương sgk Toán 6 tập 2 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 33 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.

§2. SO SÁNH CÁC PHÂN SỐ. HỖN SỐ DƯƠNG

Câu hỏi khởi động trang 31 Toán 6 tập 2 CD

Ta đã biết (frac{3}{5}>frac{5}{9}). Phải chăng (frac{3}{-5}>frac{-5}{9})?

Trả lời:

Sau bài học này ta sẽ trả lời được:

Vì (frac{3}{5}>frac{5}{9}) nên (frac{3}{-5}<frac{-5}{9}).

I. SO SÁNH CÁC PHÂN SỐ

Hoạt động 1 trang 31 Toán 6 tập 2 CD

So sánh:

a) -3 và 2;

b) -8 và -5.

Trả lời:

a) Ta có -3 là số nguyên âm nên – 3 < 0, còn 2 là số nguyên dương nên 2 > 0. Do đó 2 > – 3.

b) Ta có số đối của – 8 là 8 và số đối của – 5 là 5 mà 5 < 8 nên – 5 > – 8.

Hoạt động 2 trang 31 Toán 6 tập 2 CD

So sánh: (frac{2}{-5}) và (frac{-5}{9}).

Trả lời:

Để so sánh hai phân số (frac{2}{-5}) và (frac{-5}{9}), ta làm như sau:

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 33 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Luyện tập vận dụng 1 trang 32 Toán 6 tập 2 CD

So sánh:

a) (frac{7}{-11}) và (frac{8}{-11});

b) (frac{-5}{3}) và (frac{5}{-4}).

Trả lời:

a) So sánh: (frac{7}{-11}) và (frac{8}{-11})

Ta có: (frac{7}{-11}= frac{-7}{11})

(frac{8}{-11}= frac{-8}{11})

Vì 7 < 8 nên -7 > -8. Do đó (frac{-7}{11} >frac{-8}{11})

Vậy (frac{7}{-11}> frac{8}{-11}).

b) So sánh:(frac{-5}{3}) và (frac{5}{-4})

Ta có: (frac{5}{-4}= frac{-5}{4}= frac{(-5).3}{4.3}=frac{-15}{12})

(frac{-5}{3}= frac{(-5).4}{3.4}=frac{-20}{12})

Vì 15< 20 nên -15 > -20 . Do đó (frac{-15}{12}> frac{-20}{12})

Vậy (frac{-5}{3}) < (frac{5}{-4}).

II. HỖN SỐ DƯƠNG

Hoạt động 3 trang 32 Toán 6 tập 2 CD

a) Tìm thương và số dư trong phép chia 7 cho 4;

b) Viết phân số (frac{7}{4}) dưới dạng tổng của một số nguyên dương và một phân số bé hơn 1.

Trả lời:

a) Ta có:

7: 4 = 1 (dư 3)

Như vậy thương và số dư của phép chia 7 cho 4 lần lượt là 1 và 3.

b) Ta có:

(frac{7}{4}= frac{4.1+3}{4}= 1 + frac{3}{4}).

Luyện tập vận dụng 2 trang 33 Toán 6 tập 2 CD

a) Viết mỗi phân số sau thành hỗn số:

(frac{14}{3}; frac{22}{7}).

b) Viết mỗi hỗn số sau thành phân số:

(2frac{3}{4}; 5frac{1}{6}).

Trả lời:

a) Ta có:

(frac{14}{3}=frac{3.4+2}{3}=frac{3.4}{3}+frac{2}{3}=4+frac{2}{3}= 4frac{2}{3})

(frac{22}{7}=frac{7.3+1}{7}=frac{7.3}{7}+frac{1}{7}=3+frac{1}{7}= 3frac{1}{7})

b) Ta có:

(2frac{3}{4}=2+frac{3}{4}=frac{2.4}{4}+frac{3}{4}= frac{8+3}{4}=frac{11}{4})

(5frac{1}{6}=5+frac{1}{6}=frac{5.6}{6}+frac{1}{6}= frac{30+1}{6}=frac{31}{6})

GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 trang 33 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 33 Toán 6 tập 2 CD

So sánh:

a) (frac{-9}{4}) và (frac{1}{3});

b) (frac{-8}{3}) và (frac{4}{-7});

c) (frac{9}{-5}) và (frac{7}{-10}).

Bài giải:

a) Vì (frac{-9}{4}<0), mà 0 < (frac{1}{3})

Vậy (frac{-9}{4}< frac{1}{3}).

b) ♦ Cách 1:

Ta có:

(frac{4}{-7}=frac{-4}{7}= frac{(-4).3}{7.1}= frac{-12}{21})

(frac{-8}{3}= frac{(-8).7}{3.7}= frac{-56}{21})

Vì $12 < 56$ nên $-12 > -56$. Do đó (frac{-12}{21} > frac{-56}{21})

Vậy (frac{-8}{3}<frac{4}{-7}).

♦ Cách 2:

Vì (frac{4}{-7}> -1), mà (frac{-8}{3}<-1).

Vậy (frac{-8}{3}<frac{4}{-7}).

c) ♦ Cách 1:

Ta có:

(frac{9}{-5}=frac{-9}{5}= frac{(-9).2}{5.2}= frac{-18}{10})

(frac{7}{-10}= frac{-7}{10})

Vì $7< 18$ nên $-7 > -18$. Do đó (frac{-7}{10} > frac{-18}{10})

Vậy (frac{9}{-5} < frac{7}{-10}).

♦ Cách 2:

Vì (frac{9}{-5} < -1), mà (frac{7}{-10}> -1).

Vậy (frac{9}{-5} < frac{7}{-10}).

Giải bài 2 trang 33 Toán 6 tập 2 CD

Viết các phân số sau theo thứ tự tăng dần

a) (frac{2}{5}; frac{-1}{2}; frac{2}{7});

b) (frac{12}{5}; frac{-7}{3}; frac{-11}{4}).

Bài giải:

a) Ta có:

(frac{2}{5}=frac{2.14}{5.14}=frac{28}{70})

(frac{-1}{2}=frac{(-1).35}{2.35}=frac{-35}{70})

(frac{2}{7}=frac{2.10}{7.10}=frac{20}{70})

Vì $-35< 20< 28$ nên (frac{-35}{70} < frac{20}{70}< frac{28}{70}) hay (frac{-1}{2}< frac{2}{7}< frac{2}{5})

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: (frac{-1}{2}; frac{2}{7}; frac{2}{5}).

b) Ta có:

(frac{12}{5}=frac{12.12}{5.12}=frac{144}{60})

(frac{-7}{3}=frac{(-7).20}{3.20}=frac{-140}{60})

(frac{-11}{4}=frac{(-11).15}{4.15}=frac{-165}{60})

Vì $-165< -140< 144$ nên (frac{-165}{60} < frac{-140}{60}< frac{144}{60}) hay (frac{-11}{4}< frac{-7}{3}< frac{12}{5})

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: (frac{-11}{4}; frac{-7}{3}; frac{12}{5}).

Giải bài 3 trang 33 Toán 6 tập 2 CD

Bạn Hà thể hiện thời gian trong ngày của mình như hình vẽ bên.

a) Hỏi bạn Hà dành thời gian cho hoạt động nào nhiều nhất?Ít nhất?

b) Hãy sắp xếp các số trên hình vẽ theo thứ tự giảm dần.

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 33 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Bài giải:

a) Bạn Hà dành nhiều thời gian để ngủ nhất; dành ít thời gian để ăn nhất.

b) Các phân số chưa chung mẫu nên ta sẽ thực hiện quy đồng mẫu thức trước.

(frac{1}{3}= frac{1.8}{3.8}= frac{8}{24})

(frac{1}{6}= frac{1.4}{6.4}= frac{4}{24})

(frac{7}{24})

(frac{1}{12}= frac{1.2}{12.2}=frac{2}{24})

(frac{1}{8}= frac{1.3}{8.3}= frac{3}{24})

Vì (frac{2}{24}< frac{3}{24}< frac{4}{24}< frac{7}{24}< frac{8}{24})

Do đó: Các số trên hình vẽ theo thứ tự giảm dần là: (frac{1}{3}; frac{7}{24}; frac{1}{6}; frac{1}{8}; frac{1}{12}).

Giải bài 4 trang 33 Toán 6 tập 2 CD

a) Viết các số đo thời gian dưới dạng hỗn số với đơn vị là giờ:

2 giờ 15 phút; 10 giờ 20 phút.

b) Viết các số đo diện tích sau dưới dạng hỗn số với đơn vị là héc-ta (biết 1 ha= 100a):

1 ha 7 a; 3 ha 50 a.

Bài giải:

a) Ta viết được như sau:

2 giờ 15 phút = 2 giờ (frac{15}{60}) giờ = (2frac{1}{4}) giờ.

10 giờ 20 phút = 10 giờ (frac{20}{60}) giờ = (10frac{1}{3}) giờ.

b) Ta viết được như sau:

1 ha 7 a = 1 ha (frac{7}{100}) ha= (1frac{7}{100}) ha.

3 ha 50 a= 3 ha (frac{50}{100}) ha= (3frac{1}{2}) ha.

Giải bài 5 trang 33 Toán 6 tập 2 CD

Chọn số thích hợp cho ⍰:

a) (frac{-11}{15}< frac{⍰}{15}< frac{⍰}{15}< frac{-8}{15});

b) (frac{-1}{3}< frac{⍰}{36}< frac{⍰}{18}< frac{-1}{4});

c) (frac{4}{-12}> frac{⍰}{-12}> frac{⍰}{-12}> frac{7}{-12});

d) (frac{-1}{-4}> frac{-1}{⍰}> frac{-1}{⍰}> frac{1}{7}).

Bài giải:

Ta có thể điền ⍰ trong mỗi câu như sau:

a) (frac{-11}{15}< frac{-10}{15}< frac{-9}{15}< frac{-8}{15}).

b) Ta có:

(frac{-1}{3}= frac{-12}{36}; frac{-1}{4}= frac{-8}{36})

Vậy (frac{-1}{3}< frac{-11}{36}< frac{-5}{18}< frac{-1}{4}).

c) (frac{4}{-12}> frac{5}{-12}> frac{6}{-12}> frac{7}{-12}).

d) (frac{-1}{-4}> frac{-1}{-5}> frac{-1}{-6}> frac{1}{7}).

Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 30 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 38 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 33 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“

Back to top button