Hoá học

Giải bài tập Hóa 11 Bài 5: Luyện tập chương 1

Giải bài tập Hóa 11 Bài 5: Luyện tập chương 1. Tài liệu giúp bạn ôn tập và củng cố lại kiến thức chương 1 SGK Hóa học lớp 11. Với tài liệu hay và chất lượng này các bạn học sinh sẽ dễ dàng hơn trong việc học tập và đạt được kết quả học tập cao. Mời các bạn tham khảo.

A. Tóm tắt kiến thức Hóa 11 bài 5: Luyện tập chương 1

1. Thuyết axit – bazơ của A-rê-ni-út.

  • Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H+
  • Bazơ là những chất khi tan trong nước phân li ra ion OH-
  • Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa phân li như bazơ.
  • Hầu hết các muối khi tan trong nước, điện li hoàn toàn ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.
  • Nếu gốc axit còn chứa hiđro có tính axit, thì gốc đó điện li yếu ra cation H+ và anion gốc axit.

2. Tích số ion của nước là

H2O = [H+].[OH-] = 1,0.10-14 (ở 25°C). Nó là hằng số trong nước cũng như trong dung dịch loãng của các chất khác nhau.

3. Giá trị [H+] và pH đặc trưng cho các môi trường:

Môi trường trung tính: [H+] = 10-7M hay pH = 7,0Môi trường axit: [H+] > 10-7M hay pH < 7,0Môi trường kiềm: [H+] < 10-7M hay pH > 7,0

4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau:

a) Tạo thành chất kết tủa.b) Tạo thành chất điện li yếu.c) Tạo thành chất khí.

5. Phương trình ion rút gọn:

cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li. Trong phương trình ion rút gọn của phản ứng, người ta lược bỏ những ion không tham gia phản ứng. Còn những chất kết tủa, điện li yếu, chất khí được giữ nguyên dưới dạng phân tử.

B. Giải Hóa 11 bài 5: Luyện tập chương 1

Bài 1 trang 22 SGK Hóa 11

Viết phương trình điện li của các chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4,…

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình điện li

a) K2S → 2K+ + S2-

b) Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

HPO42- ⇔ H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ⇔ H+ + HPO42-

HPO42- ⇔ H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 ⇔ Pb2+ + 2OH-. Phân li kiểu bazơ

H2PbO2 ⇔ 2H+ + PbO22-. Phân li kiểu axit

e) HBrO ⇔ H+ + BrO-

g) HF ⇔ H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-

>> Tham khảo thêm đáp án: Viết phương trình điện li của các chất sau: K2S …

Bài 2 trang 22 SGK Hóa 11

Một dung dịch có [H+] = 0,010 M. Tính [OH-] và pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

[H+] = 1,0.10-2M thì pH = 2 và [OH-] = 1,0.10-12M. Môi trường axit. Quỳ có màu đỏ.

>> Tham khảo thêm đáp án: Một dung dịch có [H+] = 0,010 M

Bài 3 trang 22 SGK Hóa 11

Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của các ion H+ và OH- trong dung dịch. Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

pH = 9,0 thì [H+] = 1,0.10-9M và [OH-] = 1,0.10-5M. Môi trường kiểm. Trong dung dịch kiềm thì phenolphtalein có màu hồng.

>> Tham khảo thêm đáp án: Một dung dịch có pH = 9,0 …

Bài 4 trang 22 SGK Hóa 11

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3 + NaOH

e) K2CO3 + NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình ion rút gọn:

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2 ↓

c) HCO3- + H+ → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH- → H2O + CO32-

e) Không có phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2 (r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2 (r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2- → CuS ↓

>> Tham khảo thêm đáp án: Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn …

Bài 5 trang 22 SGK Hóa 11

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

A. Các chất phản ứng phải là những chất dễ tan.

B. Các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh.

C. Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.

D. Phản ứng không phải là thuận nghịch.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn C. Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.

>> Tham khảo thêm đáp án: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các…

Bài 6 trang 22 SGK Hóa 11

Kết tủa (hình 7a) được tạo thành trong dung dịch bằng các cặp chất nào dưới đây?

A. CdCl2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn B. Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

>> Tham khảo thêm đáp án: Kết tủa (hình 7a) được tạo thành trong …

Bài 7 trang 22 SGK Hóa 11

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau: Cr(OH)3; Al(OH)3; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d)Giải bài tập trang 22, 23 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập chương 1Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

CrCl3 + 3NaOH (đủ) → Cr(OH) 3 ↓ + 3 NaCl

Cr3+ + 3OH- → Cr(OH)3 ↓

AlCl3 + 3NaOH (đủ) Al(OH)3 ↓ + 3 NaCl

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 ↓

Hoặc AlCl3 + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4+

Ni(NO3)2 + 2NaOH → Ni(OH)2 ↓ + 2NaNO3

Ni2+ + 2OH- → Ni(OH)2 ↓

>> Tham khảo thêm đáp án: Viết phương trình hoá học …

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập Hóa 11 bài 6: Bài thực hành 1

C. Giải SBT Hóa 11 bài 5 Luyện tập

Để giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức cũng như vận dụng thành thạo làm các dạng bài tập trong Sách bài tập Hóa 11 bài 5, VnDoc đã biên soạn hướng dẫn giải chi tiết tại:

  • Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 5

D. Trắc nghiệm Hóa 11 bài 5 Luyện tập

Ngoài các dạng câu hỏi bài tập sách giáo khoa bài tập sách bài tập, các bạn học sinh cần ôn luyện, củng cố thêm các kiến thức nội dung bài học thông qua các dạng bài tập câu hỏi dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan. VnDoc đã tổng hợp biên soạn chi tiết bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 5 Luyện tập chương 1 tại:

  • Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

…………………………………..

>> Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

  • Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hoá học lớp 11: Sự điện li
  • 103 câu trắc nghiệm phản ứng oxi hoá khử, sự điện li, cân bằng hoá học
  • Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giải bài tập Hóa 11 Bài 5: Luyện tập chương 1. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Back to top button